Phương thức thanh toán

PHAN THỊ THU THỦY
STK: 35249369
HỘI SỞ HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ THU THỦY
STK: 0721 000 597 985
CN KỲ ĐỒNG HỒ CHÍ MINH
PHAN THỊ THU THỦY
STK: 1290 2061 48 312
CN BẾN THÀNH HỒ CHÍ MINH